Voorwaarden

Algemene levering- en huurvoorwaarden van  SilentDisco Expert.

1A. Aanbieding/offerte
Aan alle offertes en of aanbiedingen van SilentDisco Expert, deze is verder te noemen als ‘verhuurder’, zijn vrijblijvend, tenzij de onherroepelijkheid van het aanbod op enigerlei wijze blijkt. Herroeping van het aanbod c.q. offerte kan door verhuurder plaatsvinden onverwijld na de aanvaarding door de wederpartij, verder te noemen ‘huurder’.

 

1B. aanvaarding van offerte

De ondergetekende is verantwoordelijk voor de financiële gevolgen van de overeenkomst. en zal binnen 2 weken de helft van factuur aanbetalen.

2 Wijziging in de opdracht
Wijzigingen van reeds verstrekte opdrachten moeten door huurder tijdig via email of schriftelijk aan verhuurder ter kennis worden gebracht. Verhuurder is gerechtigd wijzigingen niet te accepteren. Wijziging in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave ten tijde van de overeenkomst kon worden gerekend, worden aan huurder extra in rekening gebracht. Wijziging in de reeds verstrekte opdracht kan mogelijk wijziging van de eerder overeengekomen levertijd ten gevolge hebben.

3A. Plaats van levering
Als plaats van levering geldt de plaats waar verhuurder zijn beroep of bedrijf uitoefent, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien verzending/transport door verhuurder aan/ten behoeve van huurder plaatsvindt, vindt dit plaats voor rekening en risico van huurder.

 

3b. Plaats en bereikbaarheid

De werkplek waar Alle materialen moeten komen, moet gelijkvloers te bereiken zijn. Alle materialen staan op karren en of in kisten. De huurder moet er voor zorgen dat alles op een normale manier te bereiken is. Indien het op een verdieping is of een kelder? Dan moet er een werkende lift aanwezig zijn met de minimale afmetingen van 120x90x210 met een hefvermogen van minimaal 500 kg.  Als hieraan niet kan worden voldaan? Dan is de verhuurder gerechtigd om niet tot leveren over te gaan. Factuur bedrag blijft dan gehandhaafd, zonder restitutie.

 

3c. Plaats en inrichting

Specifiek voor de Ledvloer en of  de Trilvloer moet de ondergrond vlak zijn. Zand, stenen, gras en grond is geen geschikte ondergrond. Van af de rand van de vloer moet er binnen 9 meter (afgesloten voor publiek) ruimte zijn voor voeding en sturing vloer met uiteraard 2x 230 volt of 1x 380volt  aansluiting zijn.

4. Leveringstermijn
De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient huurder verhuurder dus schriftelijk in gebreke te stellen.

5. Afname
Huurder is verplicht de gehuurde zaken direct in ontvangst te nemen, zodra verhuurder tot levering in staat is. Indien als gevolg van niet afname van de zaken deze geheel of gedeeltelijk door verhuurder moeten worden opgeslagen, dan is deze gerechtigd de noodzakelijke opslagkosten aan huurder in rekening te brengen. Niet afname schort de betalingsverplichting van huurder niet op.

6. Betaling
Alle betalingen dienen via Bankrekening van verhuurder te geschieden, tenzij anders overeengekomen, zonder aftrek van enige korting. Verhuurder is gerechtigd de aflevering van de zaken op te schorten indien niet volledig of geen betaling heeft plaatsgevonden dan wel indien hij gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de betaling zal uitblijven via de bankrekening. Dan kan als laatste poging alsnog contant worden voldaan voor levering plaats vind.  Bij levering zonder contante of Bank betaling dan wel bij het verstrijken van een overeengekomen betalingstermijn is huurder aan verhuurder de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd. Alle redelijke buitengerechtelijke kosten, die verhuurder moet maken om tot invordering van het door huurder verschuldigde te komen, zijn voor rekening van huurder. Deze kosten worden gefixeerd op 15% van het openstaande bedrag, degressief verlopend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, een en ander met een minimum van EUR 100,=

 

 1. Eigendomsvoorbehoud
  De eigendom van de door verhuurder geleverde zaken blijft bij verhuurder en gaat eerst over op huurder op de dag waarop de verschuldigde huurprijs en eventueel verschuldigde rente en kosten en een eventueel door huurder verschuldigde schadevergoeding ter zake van de betreffende levering te zijn voldaan.

  8. Controle producten

  Huurder heeft de plicht de ontvangen zaken dadelijk te controleren en zichtbare gebreken onmiddellijk te melden. Niet zichtbare gebreken dienen onmiddellijk nadat deze zijn ontdekt dan wel redelijkerwijs ontdekt hadden behoren te worden gemeld te worden. Bij niet nakoming van deze verplichting vervalt het recht van huurder zich op een gebrekkige levering te beroepen.

  9. Prijzen

  Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle door verhuurder gehanteerde prijzen inclusief omzetbelasting en exclusief transportkosten, montagekosten en brandstoffen voor zover van toepassing.

 

 1. Huur/transport en montage gehuurde
  Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, zullen de gehuurde zaken door de huurder worden gehaald en door de huurder weer worden teruggebracht. Kosten van het vervoer zijn voor de huurder. De huurovereenkomst gaat in zodra de zaken het bedrijf van verhuurder hebben verlaten – Huurprijzen zijn exclusief montage en demontage, tenzij anders overeengekomen. Montage en demontage geschiedt, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, uitsluitend door of namens huurder. Indien montage of demontage plaatsvindt door verhuurder, zullen de hieraan verbonden kosten geen deel uitmaken van de eigenlijke huurprijs en afzonderlijk aan huurder in rekening worden gebracht.
 2. Overmacht
  Tijdens overmacht worden de levering en andere verplichtingen van verhuurder opgeschort. Indien verhuurder redelijkerwijs niet in staat is vervangende zaken te leveren en de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verhuurder niet mogelijk is dermate lang duurt, kan huurder niet langer aan deze overeenkomst gebonden worden geacht en zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien verhuurder bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan verhuurder zijn toe te rekenen. Hieronder zullen o.a. zijn begrepen stakingen, ziekte van het personeel, vervoersstoringen, storm of brand, een en ander zowel indien deze voorkomen bij het bedrijf van verhuurder als bij toeleveranciers. Verhuurder heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van zijn verbintenis verhindert intreedt nadat hij aan zijn verplichtingen had moeten voldoen.

 

 1. Huur/mededelingsverplichtingen huurder
  Huurder dient verhuurder onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurders roerende of onroerende zaken of op de onderhavige gehuurde zaken, of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van verhuurder dreigen te worden geschaad, alsmede ingeval van faillissement, aanvraag tot surseance van betaling, onder curatele stelling en verhuizing van huurder. Huurder is verplicht om de beslagleggende deurwaarder, curator of bewindvoerder onverwijld in te lichten over en inzage te geven in de onderhavige overeenkomst.13. Annulering/ontbinding
  Annulering/ontbinding van de overeenkomst is uitsluitend mogelijk bij wederzijds goedvinden van beide partijen dan wel bij een zodanige tekortkoming dat dit ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt. Indien huurder de overeenkomst ontbindt/annuleert en voormelde situaties niet van toepassing zijn, is hij gehouden alle door huurder ter zake gemaakte kosten c.q. gederfde winst te vergoeden, onverminderd het recht van verhuurder om nakoming van de overeenkomst te vorderen.
 2. Huur/algemeen
  In geval van verhuur van roerende zaken gelden ook de hierboven genoemde artikelen voor zover in het hier onderstaande dan wel in een schriftelijke overeenkomst hiervan niet uitdrukkelijk is afgeweken.15. Huur/waarborgsom
  Verhuurder kan aan huurder, voordat deze de gehuurde zaken in ontvangst neemt, een door haar vast te stellen waarborgsom in rekening brengen. Verhuurder heeft het recht vervallen huurtermijnen, voor zover nog niet voldaan, te verrekenen met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie en reiniging. Verhuurder is verplicht de waarborgsom bij beëindiging van de huurovereenkomst, indien huurder aan al zijn verplichtingen jegens verhuurder heeft voldaan, aan huurder terug te geven.

 

 1. Huur/algemene verplichtingen huurder
  a)  Huurder dient de gehuurde zaken overeenkomstig de bestemming te gebruiken. Hij verklaart deze in goede staat te hebben ontvangen, deze in deze staat te houden en aldus na afloop van de huur weer op te leveren. In geval de zaken door verhuurder volgens de overeenkomst worden opgehaald, dient huurder deze zaken op een zorgvuldige wijze te bewaren en daartoe op een veilige plaats op te slaan totdat de zaken door verhuurder zijn opgehaald. Huurder dient de gehuurde zaken overeenkomstig de bedieningsvoorschriften te behandelen en geen veranderingen aan de gehuurde zaken aan te brengen. Huurder mag het gehuurde niet vervoeren of doen vervoeren zonder schriftelijke toestemming van verhuurder buiten het perceel, waarin de zaken volgens de overeenkomst zijn geplaatst.
  b)  Huurder dient verhuurder te allen tijde toegang tot de gehuurde zaken te verschaffen.
  c)  Onderverhuur, beschikbaarstelling en in gebruik geving aan derden is uitsluitend mogelijk na toestemming van verhuurder.17. Huur/risico en aansprakelijkheid
  Gedurende de huurtijd is alle risico van het gehuurde voor huurder. Verhuurder zal in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld. Voorts is verhuurder nimmer aansprakelijk voor enige door huurder geleden vervolgschade ingeval van gebreken aan het gehuurde.18. Huur/schade en gebreken
  a)  Huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt aan het gehuurde, toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van schuld van de huurder of derden ofwel van overmacht.
  b)  Huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan verhuurder te melden. Zonder toestemming van verhuurder mag de huurder niet tot reparatie overgaan.
  c)  Indien het gebrek of de schade aan het gehuurde buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft de huurder, voor zover mogelijk, recht op vervanging van de betreffende zaken gedurende de verdere duur van de overeenkomst.
 2. d) elke vermissing of schade aan koptelefoons wordt in rekening gebracht a € 45,- per koptelefoon. Huur/einde huurovereenkomst
  Bij beëindiging van de huurovereenkomst zullen de gehuurde zaken in dezelfde staat waarin deze zijn verstrekt en geheel gereinigd weer ter beschikking van verhuurder worden gesteld. Huurder is verplicht na ommekomst van de huurperiode de gehuurde zaken dadelijk weer ter beschikking te stellen van verhuurder. Indien huurder niet aan deze verplichting voldoet, is verhuurder gerechtigd voor iedere dag of gedeelte van de dag dat de zaken niet bij verhuurder zijn afgeleverd bij wege van schadevergoeding de overeengekomen daghuurtermijn aan huurder in rekening te brengen. Bij het retour leveren van de roerende zaken, in verband met breuken en verschillen in aantallen, zijn de ‘magazijn ’tellingen van verhuurder bindend. Indien bij het retour brengen blijkt, dat de zaken gebreken vertonen of beschadigd zijn c.q. dat de huurder de zaken niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is verhuurder gerechtigd de huurder de hieraan verbonden kosten in rekening te brengen.